Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska na Wydziale Nauk Biologicznych

Konkurs numer 119.2023.ZEBOŚ.WNB.AW z dnia 29.08.2023 r.

Jednostka organizacyjna: Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska
Stanowisko: asystent
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
dyscyplinie/dyscyplinach: nauki biologiczne – ekologia
w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze

Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Termin składania dokumentów: 15 października 2023 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2023 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 grudnia 2023 r.
Okres zatrudnienia: 12 miesięcy

Nasze wymagania

 • Stopień doktora nauk biologicznych lub doktorant szkoły doktorskiej po pozytywnej ocenie śródokresowej.
 • Doświadczenie w pracy badawczej z zakresu ekologii i biogeochemii roślin, zwłaszcza ekosystemów ekstremalnych, np. torfowiskowych, górskich, polarnych i geotermalnych.
 • Znajomość metod badawczych stosowanych w ekologii (zwłaszcza technik analiz elementarnych, np. CHNS, AAS, prowadzenia badań terenowych i laboratoryjnych), metod statystycznego opracowania wyników badań (na poziomie podstawowym i wielowymiarowym) oraz technik przygotowania publikacji naukowych.
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć laboratoryjnych i terenowych w szkole wyższej.
 • Osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi, prezentacjami wyników badań na konferencjach naukowych oraz stypendiami.
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.

Zakres obowiązków

 • W obszarze badawczym: Prowadzenie badań z zakresu ekologii roślin, zwłaszcza biogeochemii siedlisk ekstremalnych (górskich i polarnych). Śledzenie najnowszych publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Przygotowywanie publikacji naukowych. Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
 • W obszarze dydaktycznym: Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu ekologii. Nadzór na wolontariuszami i studentami prowadzącymi prace badawcze w zakładzie.
 • W obszarze organizacyjnym: Działalność na rzecz upowszechniania nauki, np. w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Fascination of Plants Day oraz Nocy Biologów. Opieka nad praktykantami i studentami prac dyplomowych. Udział w tworzeniu nowych przedmiotów i programów studiów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra lub stopnia naukowego doktora.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 • Deklaracja co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).

Załączniki