Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej
w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Nasze wymagania

 • - posiada co najmniej tytuł zawodowy lekarza, magistra lub inny równorzędny w zakresie właściwej dyscypliny (preferowany tytuł doktora); - posiada aktywność naukową, potwierdzoną m.in. opublikowaniem jako pierwszy autor oryginalnych prac w czasopismach naukowych, w szczególności w ostatnim roku;
 • - posiada znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2; - posiada predyspozycje do prowadzenia zajęć ze studentami;
 • - posiada umiejętność współpracy w zespole badawczym; - charakteryzuje się inicjatywą i kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań problemów badawczych;
 • - wspomaga pracę starszych naukowców.

Zakres obowiązków

 • - przygotowywanie materiałów dydaktycznych dla studentów III, IV i Vi roku - Prowadzenie zajęć ze studentami w formie ćwiczeń, seminariów
 • - Przeprowadzenie kolokwiów, sprawdzanie historii chorób studenckich - kształtowanie etycznych postaw studentów, uczenie postaw komunikacji lekarz-pacjent
 • - włączenie się w prowadzone badania naukowe w ramach działalności statusowej Kliniki - kształtowanie właściwych postaw studentów wobec pacjentów, w relacjach z personelem medycznym
 • - inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki

Oferujemy

 • -zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy: -wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku -stażowego oraz systemu motywacyjnego;
 • -możliwość rozwoju zawodowego; -atrakcyjne dydaktycznie środowisko pracy;
 • -atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie --aktywności sportowej itp.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • -życiorys naukowy z uwzględnieniem spisu publikacji ;
 • -życiorys zawodowy w przypadku etatów dydaktycznych;
 • -wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, -prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych;
 • -skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • -skan certyfikatu lub zaświadczenia wydanego przez Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu zaawansowania oraz okresu jego ważności;
 • -oświadczenie o niekaralności
 • -oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia w Uniwersytecie
 • -deklaracja o konieczności ukończenia szkolenia z zakresu metodyki nauczania

Załączniki