Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej w Klinice Hematologii

Nasze wymagania

 • • posiada co najmniej tytuł zawodowy lekarza, magistra lub inny równorzędny w zakresie właściwej dyscypliny (preferowany tytuł doktora); • posiada aktywność naukową, potwierdzoną m.in. opublikowaniem jako pierwszy autor oryginalnych prac w czasopismach naukowych, w szczególności w ostatnim roku;
 • • posiada znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2; • posiada predyspozycje do prowadzenia zajęć ze studentami;
 • • posiada umiejętność współpracy w zespole badawczym; • charakteryzuje się inicjatywą i kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań problemów badawczych;
 • • wspomaga pracę starszych naukowców.

Zakres obowiązków

 • • Prowadzenie zajęć dydaktycznych przydzielonych do realizacji Klinice Hematologii oraz wykonywanie innych obowiązków związanych z procesem dydaktycznym w zakresie przewidzianym dla asystenta zatrudnionego w wymiarze całego etatu
 • • Prowadzenie badań naukowych oraz rozwijanie działalności naukowej w ramach realizowanych projektów badawczych w Klinice Hematologii oraz we współpracy z innymi jednostkami Uczelni i pozauczelnianymi
 • • Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, zjazdach. Realizacja kariery naukowej zgodnie z wymogami Uczelni
 • • Realizacja zadań godnie z profilem Kliniki Hematologii
 • • Udział w procesach i programach związanych z rozwojem naukowo-dydaktycznym Uczelni.
 • • inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki

Oferujemy

 • • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy:
 • • wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego;
 • • możliwość rozwoju zawodowego;
 • • atrakcyjne dydaktycznie środowisko pracy;
 • • atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie aktywności sportowej itp.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • kwestionariusz osobowy
 • • życiorys naukowy z uwzględnieniem spisu publikacji ;
 • • życiorys zawodowy w przypadku etatów dydaktycznych;
 • • wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych;
 • • skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • • skan certyfikatu lub zaświadczenia wydanego przez Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu zaawansowania oraz okresu jego ważności;
 • • oświadczenie o niekaralności
 • • oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia w Uniwersytecie
 • • deklaracja o konieczności ukończenia szkolenia z zakresu metodyki nauczania

Załączniki