Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Informatyki i Komunikacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Miejsce: Katowice
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Projektowania i Analizy Komunikacji na Wydziale Informatyki i Komunikacji będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach, w tym współpracą
z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału
i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Nasze wymagania

  • • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na kierunku/specjalności Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Kulturoznawstwo, Produkcja filmowa lub pokrewnym, • posiadają predyspozycje do pracy badawczej potwierdzone opinią osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, • załączyły wykaz publikacji lub koncepcję artykułu naukowego poświęconego zagadnieniom związanym z zainteresowaniami naukowymi jednostki tj. Katedry Projektowania i Analizy Komunikacji, • załączyły plan rozwoju naukowego na najbliższe dwa lata, • posługują się co najmniej jednym językiem obcym nowożytnym, • wskazały Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
  • • w przypadku obcokrajowców – konieczne potwierdzenie równoważności dyplomu ukończenia studiów magisterskich z jego polskim odpowiednikiem i znajomość języka polskiego.

Mile widziane

  • • dodatkowym atutem będą zainteresowania naukowe w obszarze dziennikarstwa i/lub komunikacji wizualnej potwierdzone np. tytułem pracy mgr, publikacjami, • dodatkowym atutem będzie doświadczenie praktyczne w zakresie dziennikarstwa telewizyjnego (multimedialnego) potwierdzone portfolio lub inną dokumentacją, • dodatkowym atutem będzie znajomość programów multimedialnych, montażu obrazu filmowego lub przekazu multimedialnego oraz obróbki fotografii, potwierdzona wykazem przedmiotów w suplemencie do dyplomu, szkoleniami, doświadczeniem zawodowym lub portfolio prac, • dodatkowym atutem będzie udział w pracach zespołów badawczych, naukowych i dydaktycznych, potwierdzony publikacjami lub dokumentami udziału w projekcie, • dodatkowym atutem będzie potwierdzone doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami, • preferowane będzie ukończenie studiów magisterskich nie dawniej niż 5 lat od roku ogłoszenia konkursu,

Zakres obowiązków

  • Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Projektowania i Analizy Komunikacji na Wydziale Informatyki i Komunikacji będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • • podanie o zatrudnienie adresowane do rektora Uniwersytetu, wraz z adresem do korespondencji oraz danymi kontaktowymi (adres mail oraz telefon), • CV, • kwestionariusz osobowy, • kserokopia/skan dyplomu, • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, • oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym, • oświadczenie o podstawowym / dodatkowym miejscu pracy, • oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych, • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*.

Załączniki