Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 11B, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref. 37/2023/NA/WPiA/INPr ​

Słowa kluczowe: nauki prawne, kryminalistyka, logika

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574 z późn. zm.).

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra prawa,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w obszarze kryminalistyki oraz tzw. sztucznej inteligencji, w szczególności informatyki śledczej,
 • aktualny wysoko punktowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauki prawne,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • czynny udział w konferencjach krajowych lub zagranicznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej z zakresu kryminalistyki i logiki,
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • umiejętność obsługi sprzętu do badań dokumentów, w szczególności wideospektrokomparatora,
 • przedstawienie planu rozwoju naukowego,
 • przedstawienie listów referencyjnych,
 • doświadczenie we/ gotowość do współpracy w zespole badawczym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • gotowość do pełnienia roli lidera zespołu badawczego,
 • gotowość do mobilności naukowej/dydaktycznej,
 • gotowość do szybkiego rozwoju naukowego,
 • interdyscyplinarność (doświadczenie i gotowość do prowadzenia dodatkowych badań oraz dodatkowej działalności dydaktycznej w różnych obszarach).

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki prawne,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu kryminalistyki i logiki na studiach I i II stopnia i jednolitych magisterskich na kierunkach: prawo, administracja, przedsiębiorczość, administrowanie środowiskiem, International Business Law and Arbitration,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony (na czas nieobecności pracownika),
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągnięcia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji