Asystent stanowisko badawcze

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Toruń
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Biofotoniki i Inżynierii Optycznej w Instytucie Fizyki na WFAiIS w ramach projektu profesura NAWA, kierowanego przez dr hab. Macieja Szkulmowskiego, prof. UMK.

Nasze wymagania

 • 1. Stopień naukowy doktora w dziedzinie fizyki/optyki/elektroniki lub pokrewnej.
 • 2. Umiejętności w zakresie analizy sygnałów i obrazów (np. wykorzystanie Matlab, czy Labview).
 • 3. Biegły poziom komunikacji w języku angielskim (w mowie i piśmie) oraz znakomite umiejętności prezentacji.
 • 4. Wysoka motywacja i entuzjazm do pracy naukowej w multidyscyplinarnym zespole.

Zakres obowiązków

 • Wykonywanie zadań związanych z realizacją projektu
 • Prowadzenie badań naukowych
 • Rozpropagowywanie wyników prac naukowych na konferencjach i w publikacjach naukowych
 • Współpraca z członkami zespołu projektowego

Oferujemy

 • Okres zatrudnienia: 14 miesięcy
 • Data rozpoczęcia pracy: 1 listopada 2023
 • Zatrudnienie w ramach realizacji projektu profesura NAWA. Projekt realizowany jest na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. w Instytucie Fizyki, na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, w Katedrze Biofotoniki i Inżynierii Optycznej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu
 • list motywacyjny (zaadresowany do prof. dr. hab. Andrzeja Sokali UMK)

Załączniki