Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Zarządzania
Politechnika Częstochowska
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w KATEDRZE MARKETINGU I KOMUNIKACJI na Wydziale Zarządzania

Nasze wymagania

 • 1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra Filologii angielskiej
 • 2. Dorobek naukowy w zakresie stosowanego językoznawstwa angielskiego lub nauki o przekładzie
 • 3. Co najmniej pięcioletnie doświadczenie pozaakademickie w zakresie nauczania angielskiego języka biznesu
 • 4. Biegła znajomość języka polskiego (informacja dla obcokrajowców).
 • 5. Gotowość zatrudnienia w Politechnice Częstochowskiej jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy od 1.11.2023 r. do 30.09.2024 r.

Mile widziane

 • 1. Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego
 • 2. Mile widziane doświadczenie w zakresie współpracy ze studentami.

Zakres obowiązków

 • zgodny z zakresem obowiązków na stanowisku asystenta dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych, skierowane do JM Rektora Politechniki Częstochowskiej przez Dziekan Wydziału Zarządzania
 • 2. CV kandydata do pracy
 • 3. Kopie dyplomów lub świadectw potwierdzających kwalifikacje kandydata.
 • 4. Wykaz dorobku naukowego, zawodowego, dydaktycznego, organizacyjnego oraz odbytych staży
 • 5. Kopie posiadanych świadectw pracy
 • 6. Oświadczenie kandydata, że Politechnika Częstochowska będzie jego podstawowym miejscem pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).
 • 7. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.)
 • 8. Oświadczenie kandydata o poniższej treści: Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO” oraz oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że: Klauzula informacyjna dla kandydatek i kandydatów do pracy w Politechnice Częstochowskiej Na podstawie art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) dalej: RODO, przekazujemy informacje dotyczące przewarzania danych osobowych przez Politechnikę Częstochowską

Załączniki