Asystent stanowisko dydaktyczne

sztuki.projektowe
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

REKTOR
AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI
z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121
OGŁASZA KONKURS
na stanowisko ASYSTENTA
w Instytucie Ubioru na Wydziale Sztuk Projektowych,
w grupie pracowników dydaktycznych, w wymiarze całego etatu.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe (min. tytuł magistra sztuki ze specjalnością projektowanie ubioru)
 • Udokumentowany dorobek artystyczno - projektowy i działalność, w szczególności, w obszarze projektowania obuwia i akcesoriów
 • Podstawową wiedzę z zakresu konstrukcji i technologii obuwia i akcesoriów
 • Znajomość programów graficznych, w szczególności Ilustrator, Photoshop, CorelDRAW oraz Footwear
 • Predyspozycje pedagogiczne
 • Umiejętność do pracy w zespole
 • Znajomość języka polskiego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+

Zakres obowiązków

 • Podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego określa art. 115 ustawy z dnia 18.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U.2018,poz. 1668 z późn.zm.) oraz § 4 Regulaminu Pracy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi opublikowany na stronie BIP ASP w Łodzi

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie udziału w konkursie z motywacją kandydowania na stanowisko;
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – Załącznik 4
 • Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w szczególności: dyplom ukończenia studiów wyższych, znajomość języka obcego/języków obcych
 • Życiorys (CV) z uwzględnieniem pracy dydaktycznej (jeśli dotyczy), mile widziane działalności artystycznej/naukowej;
 • Dokumentacja działalności twórczej (portfolio);
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego;
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w ASP w Łodzi jako podstawowym miejscu pracy –Załącznik nr 2
 • Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) – Załącznik nr 1

Załączniki