Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Miejsce: Radom
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra albo tytułu równorzędnego w dziedzinie nauk medycznych;
 • specjalizacja z zakresu patomorfologii;
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;
 • znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. - par.17

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego;
 • życiorys (CV);
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy;
 • skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego lub karą wydalenia z pracy z zakazem wykonywania pracy w uczelniach,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
 • oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny będzie podstawowym miejscem pracy;

Załączniki