Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Uniwersytet Gdański
 • Miejsce: Sopot
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Do głównych obowiązków należą:
– kształcenie studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne)
– prowadzenie działalności naukowej
– działania organizacyjne
Kandydat/Kandydatka na stanowisko asystenta w Katedrze Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego powinien/powinna posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej w prowadzeniu zajęć z zakresu zarządzania.
Kandydat/Kandydatka powinien/powinna wykazać się dorobkiem naukowym w zakresie zarządzania: udokumentowanym publikacjami, wystąpieniami konferencyjnymi. Wskazane jest doświadczenie dotyczące działań organizatorskich.

Nasze wymagania

 • dyplom magistra z dziedziny nauk ekonomicznych (z dyscyplin: nauki o zarządzaniu lub ekonomia)
 • zobowiązanie do przygotowania i poprowadzenia w ramach pensum dydaktycznego zajęć w języku obcym
 • zobowiązanie Kandydata/tki, że nie będzie podejmował/a dodatkowych prac w innych uczelniach

Zakres obowiązków

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w języku obcym, zaliczanych do pensum dydaktycznego
 • opracowywanie lub wdrażanie innowacyjnych metod kształcenia
 • upowszechnianie wyników działalności dydaktycznej w postaci podręczników, skryptów i innych materiałów dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do Rektora UG
 • życiorys (CV)
 • dyplom magistra z dziedziny nauk ekonomicznych (z dyscyplin: nauki o zarządzaniu lub ekonomia)
 • informacja o dorobku naukowym (wykaz publikacji, udział w konferencjach, programach badawczych, wdrożeniach w praktyce itp.)
 • informacja o dorobku dydaktycznym (wykaz opublikowanych skryptów, formy prowadzonych zajęć, nazwy przedmiotów)
 • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych
 • informacje o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach itp.
 • zobowiązanie do przygotowania i poprowadzenia w ramach pensum dydaktycznego zajęć w języku obcym
 • zobowiązanie Kandydata/tki, że nie będzie podejmował/a dodatkowych prac w innych uczelniach

Załączniki