Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska
Politechnika Poznańska
  • Miejsce: Poznań
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Inżynierii Lądowej (Politechnika Poznańska)

Nasze wymagania

  • Warunki podstawowe jakie powinni spełniać kandydaci: • co najmniej tytuł zawodowy magistra, • dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje, udział w konferencjach naukowych), • predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
  • Wymagania szczegółowe: • ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku budownictwo w specjalności mostowej (preferowana) lub: konstrukcyjnej, drogowej, kolejowej, • zainteresowanie rozwojem naukowym w zakresie budownictwa mostowego, • doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa mostowego (nieobligatoryjne), • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków

  • pełen etat, zatrudnienie od 1.03.2024 r.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  •  podanie o pracę kierowane do JM Rektora Politechniki Poznańskiej,  CV,  zdjęcie,  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  kwestionariusz osobowy dla pracownika,  arkusz kwalifikacyjny (zał. nr 1 do Zasad polityki kadrowej PP),  uwierzytelnione kopie dyplomów ukończenia studiów,  oświadczenie o podstawowym miejscu pracy (zał. nr 2 do Zasad polityki kadrowej PP),  oświadczenie zgodne z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zał. nr 3 do Zasad polityki kadrowej PP),  oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, w której kandydat będzie prowadził działalność naukową (zał. nr 7 do Zasad polityki kadrowej PP),  oświadczenie o wyrażaniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (zał. nr 8 do Zasad polityki kadrowej PP),  oświadczenie o procentowym udziale czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w dyscyplinie/dyscyplinach (zał. nr 9 do Zasad polityki kadrowej PP). Opcjonalne dokumenty:  świadectwa pracy (kopie), 

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

  • Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie (osobiście lub listownie) w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3 (pokój 215), 60-965 Poznań