Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Sztuki i Designu
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

Asystent w Instytucie Sztuki i Designu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu naukowego magistra w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;
 • znajomość metodyki projektowania, procesów oraz specyfiki etapów projektowych, ze szczególnym naciskiem na projektowanie graficzne i komunikację wizualną (2D);
 • posiadanie kwalifikacji i udokumentowany dorobek projektowy/artystyczny (portfolio) w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (2D);
 • znajomość języka obcego (preferowany język angielski);

Mile widziane

 • otwarty przewód doktorski lub posiadanie tytułu naukowego doktora w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;
 • doświadczenie w zakresie projektowania dla środowiska Internetu (UI, UX);
 • doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne w pracy na wyższej uczelni.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • prowadzenie badań naukowo-artystycznych oraz aplikowanie o granty i projekty badawcze;
 • aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych Instytutu Sztuki i Designu wynikające z obowiązków pozadydaktycznych (gotowość poświęcenia czasu na pracę poza godzinami dydaktycznymi).

Oferujemy

 • Pracę na uczelni wyższej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o zatrudnienie;
 • kwestionariusz osobowy, życiorys (CV);
 • kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych lub uzyskania stopni naukowych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 328 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742);
 • wykaz publikacji / PORTFOLIO (zrealizowane projekty, wystawy, etc.);
 • wykaz projektów badawczych, w których brał(a) udział kandydat(ka);
 • kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających ewentualne dodatkowe kwalifikacje;
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie pierwszym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu);
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742);
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742).

Załączniki