Asystent stanowisko dydaktyczne

Lekarski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Miejsce: Olsztyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 3605 - 3650 zł brutto
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Rehabilitacji i Ortopedii

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy lekarza medycyny,
 • specjalizacja z ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub będący w trakcie specjalizacji,
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko asystenta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w grupie pracowników dydaktycznych zgodnie z treścią tabeli 6a załącznika nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • doświadczenie w pracy w oddziale ortopedyczno-urazowym,
 • znajomość pakietu MS Office i umiejętność posługiwania się platformami e-learningowymi,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

Zakres obowiązków

 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z prodziekanem właściwym ds. kształcenia,
 • rozwijanie twórczości dydaktycznej lub artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oceny nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie oraz wytycznymi określonymi przez bezpośredniego przełożonego i dziekana,
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem oraz odbywanie konsultacji w wymiarze określonym przez dziekana/właściwego prodziekana ds. kształcenia i dokonywanie ewentualnych zmian w tym zakresie zgodnie z procedurą obowiązującą na danym wydziale,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni/wydziału zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Rektora, dziekana i bezpośredniego przełożonego,

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kopia prawa wykonywania zawodu,
 • odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 • informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych: tabela z wymaganiami , analiza bibliometryczna,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta dydaktycznego,
 • oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, ze zm.),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 13 października 2023 r.