Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Nasze wymagania

 • ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w kierunku fizyka techniczna, fotonika, elektronika lub pokrewnym;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (B2)
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego potwierdzonej np. certyfikatami, publika-cjami naukowymi, dysertacjami
 • profilu naukowego wiążącego się ze specjalnością naukową Zakładu Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych
 • znajomości tematyki w zakresie optyki światłowodowej
 • znajomości zagadnień związanych z podzespołami, czujnikami światłowodowymi i pomiarami w tym zakresie
 • umiejętność budowania i justowania układów optycznych oraz umiejętność obsługi z urządzeń pomiarowych i źródeł światła stosowanych w optyce i fotonice światłowo-dowej (analizatory widma, spektrometry, interrogatory, lasery, diody, etc.)
 • predyspozycje do prowadzenia badań eksperymentalnych we współpracy z doświad-czonym naukowcem
 • predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu optoelektroniki i foto-niki
 • gotowości do rozwijania swoich umiejętności naukowych i dydaktycznych w tematyce ZMiSP

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy