Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej w Klinice Immunologii i Alergii.

Nasze wymagania

 • - posiada co najmniej tytuł zawodowy lekarza, magistra lub inny równorzędny w zakresie właściwej dyscypliny
 • - posiada aktywność naukową, potwierdzoną m.in. opublikowaniem jako pierwszy autor oryginalnych prac w czasopismach naukowych, w szczególności w ostatnim roku;
 • - posiada znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2;
 • - posiada predyspozycje do prowadzenia zajęć ze studentami;
 • - posiada umiejętność współpracy w zespole badawczym;
 • - charakteryzuje się inicjatywą i kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań problemów badawczych;
 • - wspomaga pracę starszych naukowców.

Zakres obowiązków

 • - kształcenie i wychowywanie studentów (w tym nadzorowanie opracowywanych przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, pod względem merytorycznym i metodycznym)
 • -prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Studiów Anglojęzycznych
 • -przygotowywanie testów na kolokwia i egzaminy
 • -prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych
 • -przygotowywanie prac naukowych oryginalnych i poglądowych
 • - inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki

Oferujemy

 • -zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy:
 • -wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku -stażowego oraz systemu motywacyjnego;
 • -możliwość rozwoju zawodowego;
 • -atrakcyjne dydaktycznie środowisko pracy;
 • -atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie --aktywności sportowej itp

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • -kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • -życiorys naukowy z uwzględnieniem spisu publikacji ;
 • -życiorys zawodowy w przypadku etatów dydaktycznych;
 • -wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, -prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych; -skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • -skan certyfikatu lub zaświadczenia wydanego przez Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu zaawansowania oraz okresu jego ważności;
 • -oświadczenie o niekaralności
 • -oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia w Uniwersytecie
 • -deklaracja o konieczności ukończenia szkolenia z zakresu metodyki nauczania

Załączniki