Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Sztuk Pięknych
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o dzieło
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

REKTOR AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI OGŁASZA KONKURS na stanowisko asystenta w Pracowni Działań Fotograficznych w Instytucie Fotografii i Multimediów na Wydziale Sztuk Pięknych, w grupie pracowników dydaktycznych, na czas określony, w wymiarze całego etatu, na podstawowe miejsce pracy.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i § 143 ust. 3 Statutu ASP w Łodzi oraz posiadać następujące kwalifikacje:
 • 1. Co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny w zakresie sztuki
 • 2. Udokumentowany dorobek i działalność w obszarze sztuki wizualnej w szczególności fotografii.
 • 3. Bardzo dobrą znajomość warsztatu fotografii studyjnej oraz zagadnień dotyczących przygotowania obrazu fotograficznego do druku;
 • 4. Mile widziane doświadczenie w projektowaniu graficznym, w środowisku 3D oraz w montażu obrazu ruchomego;
 • 5. Sprawność manualną i zmysł techniczny oraz doświadczenie w przygotowywaniu ekspozycji prac artystycznych;
 • 6. Zainteresowanie sztuką, w szczególności współczesną oraz bieżącymi zjawiskami artystycznymi;
 • 7. Predyspozycje pedagogiczne;
 • 8. Komunikatywność, dobra organizacja pracy i wysoka kultura osobista;
 • 9. Znajomość języka polskiego;
 • 10. Znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

 • Podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego określa art. 115 ustawy z dnia 18.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.1668 z późn. zm.) oraz § 4 Regulaminu pracy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi opublikowany na stronie BIP ASP w Łodzi.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie udziału w konkursie z motywacją kandydowania na stanowisko (list motywacyjny);
 • 2. Wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym – Załącznik nr 3;
 • 3. Życiorys (CV) z uwzględnieniem pracy artystycznej/naukowej i dydaktycznej;
 • 4. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – Załącznik nr 4;
 • 5. Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w szczególności dyplom ukończenia studiów wyższych oraz znajomości języków obcych;
 • 6. Dokumentacja osiągnięć i dorobku artystycznego/naukowego i dydaktycznego (porfolio);
 • 7. Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) – Załącznik nr 1;
 • 8. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w ASP w Łodzi jako podstawowym miejscu pracy – Załącznik nr 2.
 • Dokumenty należy składać w formie elektronicznej (tylko pliki pdf – maksymalna wielkość pliku 20 MB) na adres: konkursy@edu.asp.lodz.pl w terminie do dnia 19.10.2023 r. w tytule maila wpisując: imię i nazwisko – konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Działań Fotograficznych
 • Spotkanie Komisji konkursowej z wybranymi kandydatami odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 24.10.2023 roku. O godzinie spotkania wybrani kandydaci zostaną poinformowani oddzielnym mailem dzień wcześniej.
 • Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej uczelni www.bip.asp.lodz.pl w dniu 25.10.2023 r.

Załączniki