Asystent stanowisko dydaktyczne

  • Miejsce: Słupsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Wynagrodzenie: 3000-4000 zł brutto
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska asystenta w Instytucie Bezpieczeństwa i Socjologii
w pełnym wymiarze czasu pracy, w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku jako podstawowym miejscu pracy.

Nasze wymagania

  • • stopień magistra w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk inżynieryjno-technicznych: informatyka techniczna i telekomunikacja lub dyscyplinach pokrewnych; • posiadać doświadczenie w przygotowaniu oraz prowadzeniu zajęć, także z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość; • posiadać umiejętność pracy w zespole;

Zakres obowiązków

  • • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych określonych w programach studiów; • opracowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć w języku obcym, zaliczanych do pensum dydaktycznego; • przeprowadzanie, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji zakładanych efektów uczenia się; • praca organizacyjna na rzecz Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku związanych z procesem kształcenia; • stałe podnoszenie kompetencji zawodowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora UP w Słupsku). 2. Kwestionariusz osobowy. 3. Życiorys. 4. Kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu/stopnia naukowego. 5. Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji. 6. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim. 7. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.), 8. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Pomorski w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy*.

Załączniki