Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Kultury Fizycznej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magistra
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Dobra znajomość języka polskiego
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej
 • otowość do podjęcia pracy naukowej
 • Posiadanie uprawnień Instruktora Fitness i/lub Trenera Personalnego
 • Certyfikaty potwierdzające posiadanie dodatkowych kompetencji zawodowych związanych z treningiem fitness, treningiem personalnym, treningiem zdrowotnym
 • Obsługa programów komputerowych niezbędnych w pracy naukowej
 • Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • praca organizacyjna zlecona przez kierownika zakładu/dziekana na rzecz uczelni

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie do konkursu
 • życiorys (cv)
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny do pobrania na stronie Uczelni)
 • odpis dyplomu (-ów) oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia kandydata
 • informację o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • program działalności dydaktycznej i organizacyjnej
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Nauce
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (dostępne do pobrania na stronie Uczelni)
 • klauzulę obowiązku informacyjnego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępna do pobrania na stronie Uczelni)

Załączniki