Asystent stanowisko dydaktyczne

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Miejsce: Białystok
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • Ukończone studia wyższe kierunek Lekarski
 • Posiadać stopień naukowy doktora nauk o medycznych
 • Specjalizacjia w dziedzinie pediatrii i medycyny ratunkowej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min B2. Czynna znajomości języka polskiego, w przypadku cudzoziemców
 • udokumentowanie działalności naukowej i dydaktycznej (np. zrealizowane studia doktoranckie, publikacje w czasopismach punktowanych)

Zakres obowiązków

 • zgodnie z zawartą umową

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie skierowane do Rektora
 • Kwestionariusz osobowy
 • Życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • Oświadczenie o spełnieniu przesłanek, z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Oświadczenie, iż Uniwersytet Medyczny w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (zał. nr 5 – do pobrania na stronie internetowej

Załączniki