Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

sekretariat.rnbn@umed.wroc.pl
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko
asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej
w Katedrze Biochemii i Immunochemii, Zakład Biochemii Lekarskiej

Nasze wymagania

 • dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące w UM (www.umw.edu.pl/pl/rada-dyscypliny-nauki-medyczne/konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-akademickich),
 • stopień naukowy – dr
 • pełne prawo wykonywania zawodu (dotyczy zawodu, dla którego przepisy szczególne przewidują posiadanie),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć,
 • specjalizacja (rok trwania lub zaświadczenie) w przypadku prowadzenia przedmiotów klinicznych,
 • kandydaci, którzy złożyli oświadczenie, że zatrudnienie na UM we Wrocławiu będzie ich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
 • spełniający wymagania art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz.U. 2020 poz. 85 z dnia 20.01.2020 r) tj : a) mają pełną zdolność do czynności prawnych, b) korzystają z pełni praw publicznych c) nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, d) nie zostały ukarane karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony, lub wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat e) posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie Uczelni

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej
 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wniosek konkursowy (www.umw.edu.pl/pl/rada-dyscypliny-nauki-medyczne/konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-akademickich)
 • kwestionariusz osobowy (www.umw.edu.pl/pl/rada-dyscypliny-nauki-medyczne/konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-akademickich)
 • oświadczenia określone w Regulaminie konkursu (www.umw.edu.pl/pl/rada-dyscypliny-nauki-medyczne/konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-akademickich)
 • spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną UM we Wrocławiu

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Biuro Rady Dyscypliny Nauki Medyczne
  50-345 Wrocław, ul. Mikulicza-Radeckiego 5