Asystent stanowisko dydaktyczne

Kolegium Nauk Medycznych
Uniwersytet Rzeszowski
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magistra lub równorzędny
 • Ukończone studia na kierunku analityka medyczna/lekarski lub inne z zakresu nauk biomedycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej z zakresu cytometrii przepływowej, technik immunoenzymatycznych
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć na kierunku analityka medyczna (w języku polskim) oraz lekarskim (w języku polskim i angielskim), zajęcia z zakresu Immunologii Podstawowej oraz Immunodiagnostyki
 • Współudział w pracy naukowo- badawczej i organizacyjnej Zakładu Immunologii Człowieka

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • życiorys naukowy (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • autoreferat,
 • informacja o dorobku dydaktycznym, badawczym i organizacyjnym,
 • wykaz publikacji,
 • 2 opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie w przypadku konkursu na stanowisko asystenta i adiunkta,
 • oświadczenie kandydata, że UR będzie jego podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2021, poz. 478 z późn. zm.),
 • poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (dyplom magistra lub dyplom równorzędny),
 • inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy naukowej i zawodowej wymienione w otwartym naborze,

Załączniki