Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Informatyki i Automatyki - Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Nasze wymagania

 • mieć ukończone studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite magisterskie na kierunku informatyka
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r. (t.j. z dnia 29 kwietnia 2021 r.)
 • posiadać umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami w zakresie informatyki
 • posiadać predyspozycje do pracy naukowej
 • być autorem lub współautorem przynajmniej jednej publikacji w czasopiśmie z tzw. listy ministerialnej (MEiN), lub posiadać dorobek naukowy w innej udokumentowanej formie
 • posiadać wiedzę z zakresu wizji komputerowej (zniekształcenia w obrazach cyfrowych, analiza obrazu, rozpoznawanie gestów) oraz sztucznej inteligencji (uczenie maszynowe, sieci głębokie, uczenie się ze wzmocnieniem, logika rozmyta)
 • posiadać znajomość języków: język angielski - poziom co najmniej dobry; język polski - język ojczysty

Zakres obowiązków

 • wykonanie ustalonego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej
 • CV, kwestionariusz osobowy
 • odpisy (kopie) dyplomów
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1)

Załączniki