Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki - Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Nasze wymagania

 • mieć ukończone studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku Automatyka i Robotyka
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r. • posiadać predyspozycje do pracy naukowej
 • posiadać predyspozycje do pracy naukowej
 • posiadać wiedzę z obszaru automatyzacji, elektrotechniki, a także wiedzę z zakresu sterowania urządzeniami elektrycznymi
 • powinien wykazywać praktyczną umiejętność wykorzystywania narzędzi informatycznych w procesach sterowania układami elektromaszynowymi i urządzeniami elektrycznymi
 • posiadać wiedzę w obszarze otwartego oprogramowania open-source oraz nowoczesnych rozwiązań, zwłaszcza w kontekście zastosowań w automatyce
 • posiadać wiedzę z zakresu przetwarzania i analizy baz danych w kontekście sterowania i zarządzania systemami
 • posiadać wiedzę w obszarze sterowników przemysłowych, obejmującą ich konfigurację, programowanie oraz efektywne wykorzystanie w procesach sterowania układami elektromaszynowymi i urządzeniami elektrycznymi.
 • znajomość języka angielskiego, poziom: co najmniej dobry; język polski, poziom: język ojczysty.

Zakres obowiązków

 • wykonanie ustalonego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej
 • CV, kwestionariusz osobowy
 • odpisy (kopie) dyplomów
 • opis dotychczasowej działalności naukowej wraz z dokumentami potwierdzającymi (w tym kopie artykułów naukowych
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1)

Załączniki