Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

ASYSTENT BADAWCZO-DYDAKTYCZNY W KATEDRZE LOGISTYKI

SŁOWA KLUCZOWE: logistyka przedsiębiorstw, transport, spedycja, bezpieczeństwo i ekonomika transportu, zarządzanie transportem, infrastruktura transportowa, transport lotniczy,

OPIS:
Kandydat/kandydatka ubiegający/ubiegająca się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) i w § 89 ust.1 pkt. 4 Statutu Uczelni (Załącznik do uchwały Nr 63 – 2022/2023 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Nasze wymagania

 • Od kandydata/kandydatki oczekuje się:
 • posiadania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego, wykazania zainteresowania naukowego i dydaktycznego oraz zdolności do ich rozwijania, posługiwania się językiem polskim i angielskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 • wykazania zainteresowania naukowego i dydaktycznego oraz zdolności do ich rozwijania,
 • posiadania co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
 • posługiwania się językiem polskim i angielskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Mile widziane

 • ukończenie studiów w zakresie logistyki lub transportu,
 • opublikowanie co najmniej dwóch publikacji naukowych w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 1, lub w części A lub C wykazu, o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 2 Statutu SGGW,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej z zakresu logistyki, transportu,
 • doświadczenie w zakresie organizowania konferencji i seminariów naukowych,
 • doświadczenie w składaniu projektów badawczych w konkursach do instytucji finansujących badania,
 • doświadczenie w zakresie realizacji grantu krajowego lub międzynarodowego,
 • odbycie naukowego stażu za granicą.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • aktywne włączanie się w działania organizacyjne na rzecz instytutu i katedry

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do JM Rektora SGGW,
 • CV,
 • odpis dyplomu magisterskiego
 • wykaz prac opublikowanych lub przyjętych do druku,
 • niezbędne dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata/kandydatkę wymagań zawartych w treści ogłoszenia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez SGGW (druk oświadczenia: „RODO – obowiązek informacyjny dla kandydata”)*
 • oświadczenie kandydata/kandydatki, że spełnia wymogi określone w art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz oświadczenie, że SGGW w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy*
 • *druki oświadczeń można pobrać na stronie IEiF: https://www.ieif.sggw.pl/instytut/strategia/wzory-dokumentow/ - Konkursy)

Załączniki