Asystent stanowisko dydaktyczne

Kolegium Nauk Medycznych
Uniwersytet Rzeszowski
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • lekarz (ukończone studia na kierunku lekarskim)
 • prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • ukończona lub trwająca specjalizacja z zakresu pediatrii lub dziedzin szczegółowych z zakresu pediatrii
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy dydaktycznej
 • umiejętność pracy w zespole
 • biegła znajomość języka angielskiego i języka polskiego
 • umiejętność obsługi podstawowego oprogramowania komputerowego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami w zakresie propedeutyki pediatrii, pediatrii ogólnej oraz poszczególnych pediatrycznych dziedzin szczegółowych, praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia w języku angielskim
 • przygotowywanie materiałów szkoleniowych
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością dydaktyczną
 • archiwizacja dokumentacji dydaktycznej
 • pomoc w działalności organizacyjnej w Katedrze Pediatrii oraz w Instytucie Nauk Medycznych
 • udział w akcjach promujących zdrowie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • życiorys naukowy (CV)
 • kwestionariusz osobowy
 • autoreferat
 • informacja o dorobku dydaktycznym, badawczym i organizacyjnym
 • wykaz publikacji
 • 2 opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie w przypadku konkursu na stanowisko asytenta,
 • oświadczenie kandydata, że UR będzie jego podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2021, poz. 478 z późn. zm.)
 • poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (dyplom doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora oraz dyplom magistra lub dyplom równorzędny)
 • inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy naukowej wymienione w otwartym naborze
 • prawo wykonywania zawodu
 • potwierdzenie uzyskanych specjalizacji lekarskich

Załączniki