Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk weterynaryjnych
 • weterynaria

Opis stanowiska

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.), w Statucie Uczelni (zał.2) oraz Uchwale Nr 51 – 2017/2018 Senatu SGGW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Nasze wymagania

 • Ukończył(a) studia weterynaryjne lub pokrewne (np. biologia, biotechnologia) z tytułem lekarza weterynarii lub magistra
 • Posiada dobrą znajomość biochemii
 • Zdobył(a) doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z biochemii
 • Wykazuje znajomość metod badawczych z zakresu biologii komórki, biologii molekularnej, fizjologii i patofizjologii zwierząt
 • Wykazuje znajomość języka angielskiego umożliwiającą samodzielne pisanie publikacji naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów anglojęzycznych
 • Posiada doświadczenie w aplikowaniu o projekty badawcze finansowane przez instytucje zewnętrzne (m.in. NCN, NCBiR)

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • pozyskiwanie funduszy na badania naukow
 • działalność organizacyjna
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z biochemią zwierząt na kierunku Weterynaria w SGGW

Oferujemy

 • możliwość rozwoju naukowego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW
 • Odpis dyplomu
 • Kwestionariusz osobowy
 • Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji,
 • Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).
 • Opinię z ostatniego miejsca pracy (dla osób spoza uczelni)
 • Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (dla osób spoza uczelni)

Załączniki