Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych, Wydział Mechaniczny
Politechnika Lubelska
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria materiałowa

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w przepisach ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Politechniki Lubelskiej.

Nasze wymagania

 • ukończone jednolite studia magisterskie lub studia I i II stopnia, preferowany mechanika i budowa maszyn, materiałoznawstwo lub chemia;
 • ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej 4,5;
 • tematyka pracy dyplomowej związana z materiałoznawstwem, analizą polimerów, inżynierią produkcji;
 • predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej – samodzielnie oraz w zespole;
 • dobra znajomość obsługi komputera oraz podstawy oprogramowania naukowo-inżynierskiego;
 • dobra znajomość języka angielskiego (min. B2 weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej) oraz biegła znajomość języka polskiego (jeśli nie jest to język ojczysty);
 • podstawowa wiedza z zakresu badań właściwości fizycznych oraz mechanicznych materiałów, analizy chemicznej, planowania prac eksperymentalnych;
 • podstawowa wiedza z zakresu obsługi sprzętu laboratoryjnego (naukowo-badawczego);
 • podstawy projektowania w języku PASCAL, PYTHON, C++ lub innych;
 • predyspozycje do kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów technicznych oraz samorozwoju;
 • przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć;

Mile widziane

 • podstawowa znajomość projektowania w CAD;

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych;

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • pisemne zgłoszenie do konkursu (podanie);
 • list motywacyjny;
 • życiorys;
 • kopie dyplomu/ów wymaganych na danym stanowisku;
 • kopie innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, kwalifikacje zawodowe i kompetencje dodatkowe;
 • wykaz publikacji naukowych;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz w załączeniu);
 • wykaz ocen z przedmiotów materiałoznawstwo, analiza chemiczna, inżynieria produkcji, matematyka, fizyka i innych związanych ze specjalnością Katedry realizowanych w programie studiów I i II stopnia;
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jego podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu),
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (formularz w załączeniu).

Załączniki