Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742
z późn. zm.).

Wymagania kwalifikacyjne:
1. tytuł zawodowy magistra na kierunku zdrowie publiczne, reprezentującym nauki
o zdrowiu lub dyplom lekarza,
2. prawo wykonywania zawodu lekarza w przypadku posiadania dyplomu lekarza,
3. znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym,
4. zainteresowanie działalnością dydaktyczną i prowadzeniem badań naukowych,
5. w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Nasze wymagania

 • pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
 • podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.).

Zakres obowiązków

 • do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • 5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.)
 • podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Załączniki