Asystent stanowisko badawcze

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • historia

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Centrum Badań nad Światem Antycznym (projekt NAWA) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Konkurs numer 133.2023.NAWA.CBSA.WNHP.AW z dnia 31.10.2023 r.
Jednostka organizacyjna: Centrum Badań nad Światem Antycznym, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Stanowisko: badawcze
Rodzaj stanowiska: asystent
Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki humanistyczne/historia
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę,
Termin składania dokumentów: 30.11.2023
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 08.12.2023 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.01.2024 r.
Przewidywany okres zatrudnienia: 01.01.2024 r. – 28.02.2025 r.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Uczestnictwo w studiach doktoranckich w zakresie filologii klasycznej, historii starożytnej, badań nad starożytnym Wschodem.
 • Dobra znajomość języka greckiego i łacińskiego.
 • Umiejętność sprawnej lektury w najważniejszych językach nowożytnych, nie ograniczając się do j. angielskiego.
 • Znajomość języków starożytnego Bliskiego Wschodu lub języka łacińskiego.
 • Inne kryteria to publikacje: (artykuły w czasopismach, rozdziały w tomach zbiorowych, redakcja tomów zbiorowych, książka autorska), referaty konferencyjne w zakresie nauk o starożytności.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań w zakresie dziejów elit w starożytnym Lewancie w kontekście transformacji imperiów na starożytnym Wschodzie. Szczegółowe obowiązki w tym zakresie zostaną wyznaczone przez Kierownika projektu.
 • Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach.
 • Publikacja co najmniej jednego artykułu w jednym z czołowych międzynarodowych czasopism naukowych.

Oferujemy

 • Zatrudnienie: w ramach projektu NAWA Profesura Gościnna „Od władztwa achemenidzkiego do rzymskiego: imperium w kontekście - procesy "długiego trwania". Opis projektu: https://hist.uni.wroc.pl/Instytut-Historyczny/NAWA/Project.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Skan dyplomów licencjata i magistra.
 • Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/O%C5%9Bwiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2022/02/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis 5 najważniejszych publikacji naukowych kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Wersje PDF trzech najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.
 • Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji (na adres dr hab., prof. UWr Pawła Klinta pawel.klint@uwr.edu.pl); bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.
 • Informacje o znajomości języków obcych.
 • Informacje o grantach badawczych, których kierownikiem lub wykonawcą kandydat był w ciągu 10 lat poprzedzających złożenie wniosku w tym konkursie. Należy ograniczyć się do wymienienia grantów ERC, innych agencji międzynarodowych, FNP, NCN, Ministerstwa Nauki/Edukacji oraz podać sumy uzyskane przez kandydata.
 • Lista referatów wygłaszanych podczas konferencji międzynarodowych w okresie ostatnich 10 lat.

Załączniki