Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Łomżyńska
 • Miejsce: Łomża
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Stanowisko asystenta mieści się w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu w Zakładzie Pielęgniarstwa.

Nasze wymagania

 • spełnienie wymogów określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668 ze zm.),
 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • posiadanie kompetencji do prowadzenia przedmiotów na studiach I i II stopnia,
 • posiadanie kompetencji do nauczania w zakresie podstaw pielęgniarstwa, podstawowej opieki zdrowotnej, opieki i edukacji terapeutycznej w chorobach przewlekłych,
 • doświadczenie praktyczne związane z reprezentowaną specjalnością minimum 3 lata.

Zakres obowiązków

 • kształcenie i wychowywanie studentów
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów uczenia się
 • opracowywanie i aktualizowanie sylabusów do prowadzonych przedmiotów
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń
 • prowadzenie prac dyplomowych zgodnych z kierunkiem i specjalnością studiów, recenzowanie prac dyplomowych
 • udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe
 • przygotowywanie pomocy dydaktycznych
 • udział w opracowywaniu programów studiów dla nowych kierunków
 • udział w pracach komisji wydziałowych i uczelnianych oraz w posiedzeniach organów kolegialnych uczelni, których nauczyciel akademicki jest członkiem
 • udział w organizowaniu konferencji, sympozjów, warsztatów, kół naukowych, imprez kulturalnych, sportowych itp.
 • działania na rzecz promocji Wydziału
 • działalność organizacyjna poza Uczelnią
 • stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych

Oferujemy

 • Uczelnia zapewnia mozliwość rozwoju zawodowego
 • Uczelnia zapewnia możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (możliwość ubiegania się o dofinansowanie)
 • Uczelnia zapewnia możliwość uczestnictwa w wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus (możliwość udziału w szkoleniach zagranicznych, wymiany doświadczeń w środowisku międzynarodowym, wymiany dobrych praktyk)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie,
 • list motywacyjny,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia (w tym informacja o dorobku naukowym, dydak-tycznym i organizacyjnym),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 917 ze zm.) (formularz do pobrania na stronie internetowej Uczelni w zakładce pracownicy),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie innych dokumentów poświadczających spełnianie przez kandydata wymogów określonych w pkt nasze wymagania
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż w przypadku podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, Akademia Łomżyńska będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania na stronie internetowej Uczelni w zakładce pracownicy),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym, CV lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO lub jeżeli są to dane inne, niż zamieszczone w kwestionariuszu osobowym i są udostępniane z wła-snej inicjatywy przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie (art. 221a §1 i §3 oraz art. 221b §1 K.P.) (formularz do pobrania na stronie internetowej w zakładce pracownicy).,
 • w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez AŁ prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez AŁ przez okres 12 miesięcy od zakończenia obecnego procesu rekrutacji (formularze oświadczeń do pobrania na stronie internetowej w zakładce pracownicy).

Załączniki