Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu;
 • znajomość tematyki związanej z komunikacją optyczną w tym podstawowych zagadnień z zakresu działania nadajników i odbiorników optycznych;
 • znajomość zagadnień związanych z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów, modelowaniem systemów telekomunikacyjnych, obsługą sprzętu laboratoryjnego takiego jak: generator przebiegów arbitralnych, oscyloskop, analizator widma optycznego i elektrycznego;
 • doświadczenie w zestawianiu układów pomiarowych do optycznej komunikacji bezprzewodowej i światłowodowej;
 • znajomość środowiska MATLAB;
 • umiejętności i doświadczenie w pracy zespołowej;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych;
 • predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu systemów telekomunikacyjnych i cyfrowego przetwarzania sygnałów;
 • gotowość do rozwijania swoich umiejętności naukowych i dydaktycznych w tematyce pracy Zakładu Systemów Telekomunikacyjnych;

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.