Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Nasze wymagania

 • ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równo-rzędnego w kierunku fizyka techniczna, fotonika, elektronika lub pokrewnym;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego;
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego umożliwiającej prowadzenie zajęć dydaktycz-nych a w przypadku obcokrajowców potwierdzonej np. certyfikatami, publikacjami naukowy-mi, dysertacjami;
 • profilu naukowego wiążącego się ze specjalnością naukową Zakładu Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych;
 • znajomości tematyki w zakresie optyki światłowodowej;
 • znajomości zagadnień związanych z podzespołami, czujnikami światłowodowymi i po-miarami w tym zakresie;
 • predyspozycje do prowadzenia badań eksperymentalnych we współpracy z doświadczo-nym naukowcem;
 • predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu optoelektroniki/fotoniki i podstaw pomiarów elektrycznych
 • gotowości do rozwijania swoich umiejętności naukowych i dydaktycznych w tematyce ZMiSP.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.