Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Kolegium Nauk Społecznych
Uniwersytet Rzeszowski
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Nasze wymagania

 • ukończone studia wyższe w dyscyplinie nauki prawne (tytuł zawodowy – magister prawa);
 • doświadczenie lub zainteresowania badawcze w obszarze nauk prawnych zwłaszcza w zakresie prawa karnego, międzynarodowego prawa karnego, nowych technologii;
 • aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie nauki prawne zwłaszcza w zakresie prawa karnego, międzynarodowego prawa karnego, doświadczenie w zakresie pracy zespołowej;
 • znajomość metod badawczych stosowanych w naukach prawnych ze szczególnym uwzględnieniem metod stosowanych w badaniach nad prawem karnym materialnym oraz międzynarodowym prawem karnym;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 oraz dodatkowego języka (hiszpański, włoski, niemiecki);
 • znajomość języka polskiego: biegła w mowie i piśmie (dot. cudzoziemców).

Mile widziane

 • posiadanie założeń rozwoju naukowego (pola badawcze);
 • oświadczenie kandydata o przygotowywaniu rozprawy doktorskiej z zakresu prawa karnego materialnego lub międzynarodowego prawa karnego;
 • fakultatywnie inne potwierdzające posiadane kwalifikacje (ukończone kursy, szkolenia, staże, uprawnienia);
 • umiejętność obsługi oprogramowania: pakiet Office lub pokrewny;
 • pełna dyspozycyjność.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk prawnych, zwłaszcza prawa karnego materialnego;
 • prowadzenie zajęć ze studentami w formie ćwiczeń audytoryjnych i konwersatoryjnych;
 • przygotowywanie wniosków o wydanie opinii komisji etyki badań naukowych;
 • przygotowywanie artykułów naukowych do recenzowanych czasopism;
 • upowszechnianie wyników badań (udział w konferencjach naukowych, działalność popularyzatorska nauki);
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • udział w spotkaniach z lokalnymi i międzynarodowymi partnerami projektów;
 • realizacja zadań administracyjnych zgodnie z działalnością naukową i dydaktyczną.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 • życiorys naukowy (CV);
 • kwestionariusz osobowy;
 • autoreferat;
 • informacja o dorobku badawczym, dydaktycznym i organizacyjnym;
 • wykaz publikacji;
 • 2 opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie;
 • oświadczenie kandydata, że UR będzie jego podstawowym miejscem pracy;
 • oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2023, poz. 742 z późn. zm.);
 • poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej oraz posiadane doświadczenie praktyczne wymienione w otwartym naborze.

Załączniki