Asystent stanowisko badawcze

Wydział Matematyki i Informatyki UJ
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

W projekcie COeXISTENCE wraz z pięcioosobowym zespołem staramy się przewidzieć, co się stanie, gdy nasze miasta zostaną
udostępnione autonomicznym, inteligentnym robotom, konkurującym z nami o ograniczone zasoby. Tworzymy wirtualne środowiska,
w których poszczególni agenci konkurują ze sobą, aby szybciej, pewniej i taniej dotrzeć do celu. Ludzie są symulowani za pomocą
szczegółowych modeli behawioralnych, oszacowanych i skalibrowanych na podstawie zebranych danych, aby odtworzyć
nasze zachowanie i adaptację w miastach. W tym samym środowisku również maszyny używające głębokich sieci neuronowych próbują
tego samego, aby zmaksymalizować swoje korzyści. Stwarza to ostrą konkurencję, w której maszyny mają przewagę na tyle silną, by nas pokonać.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 • wykazują predyspozycje do pracy badawczej.
 • Dodatkowe wymagania i oczekiwania:
 • tytuł magistra w dziedzinie informatyki;
 • wiedza z zakresu uczenia ze wzmocnieniem i doświadczenie w opracowywaniu najnowocześniejszych modeli RL;
 • doświadczenie z symulacjami komputerowymi wykorzystującymi zaawansowaną architekturę obliczeniową;
 • zaangażowanie w realizację projektów naukowych i z pogranicza przemysłu;
 • status doktoranta najpóźniej w dniu podpisania umowy – zgodnie z wytycznymi projektu.

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. CV,
 • 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • 3. kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat/Kandydatka posiada,
 • 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,
 • 8. co najmniej jeden list polecający wystawiony przez pracownika naukowego uczelni polskiej lub zagranicznej (maks. 2 str. A4),
 • 9. transkrypt ocen: suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku kopia indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny z dołączoną informacją o stosowanej skali ocen,
 • 10. praca magisterska lub opis poruszanych w niej zagadnień,
 • 11. ewentualny opis proponowanej tematyki pracy doktorskiej, podstawowa literatura (maks. 2 str. A4) - jeżeli Kandydat/Kandydatka posiada.

Załączniki