Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie prowadzenia badań z zakresu komunikacji społecznej łączących perspektywę medioznawczo-komunikologiczną z perspektywą bibliologiczno-informatologiczną, w Zakładzie Informacji Naukowej, w Instytucie Studiów Informacyjnych, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu źródeł informacji, szczególnie związanych z ekologią i zmianami klimatycznymi.
Ba

Nasze wymagania

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; wykazują predyspozycje do pracy badawczej; posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.
  • Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu źródeł informacji, szczególnie związanych z ekologią i zmianami klimatycznymi. • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie współpracy zagranicznej i publikowanie w języku angielskim

Zakres obowiązków

  • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Oferujemy

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, • dostęp do infrastruktury badawczej, • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1. CV, 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 3. kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandoydat /Kandydatka posiada, 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki, 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ. Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/konkursy
  • 1. Udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (np. certyfikat, zaświadczenie o ukończeniu lektoratu B2 lub kserokopia publikacji naukowych autorstwa kandydata/ tki w języku angielskim), 2. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub szkoleń.

Załączniki