Asystent stanowisko badawcze

Pracownia Biobank
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

OPIS STANOWISKA:
Katedra Biologii Nowotworów i Epigenetyki zatrudni bioinformatyka do realizacji celów badawczych projektów naukowych i naukowo komercyjnych realizowanych w Pracowni Biobank. Praca będzie polegać na analizie danych z sekwencjonowania i genotypowania DNA, analizach genetycznych, analizach polimorfizmów człowieka i ich związków z określoną cechą bądź chorobą. Pracownik będzie zobowiązany do pisania i publikowania artykułów w wysoko punktowanych czasopismach, składania aplikacji grantowych oraz będzie zaangażowany w działalność promocyjną Wydziału BiOŚ (warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, festyny naukowe i inne).

Nasze wymagania

 • Kandydat powinien spełniać następujące kryteria, i posiadać: • Stopień naukowy magistra nauk ścisłych i przyrodniczych • 500 punktów z publikacji ≥ 100 pkt MEiN

Mile widziane

 • Doświadczenie w prowadzeniu analizy danych genomicznych, umiejętność kreowania potoków analitycznych, doświadczenie w zarządzaniu bazami danych.

Zakres obowiązków

 • ‒ prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; ‒ pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym; ‒ rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z listy Journal Citation Reports; ‒ aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni; ‒ wykonywanie innych obowiązków powierzonych przez bezpośredniego przełożonego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.),
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (https://www.uni.lodz.pl/kariera),
 • kopię dyplomu magisterskiego,