Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • filozofia

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w dyscyplinie filozofia
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim
 • posiadanie wiedzy pozwalającej na włączenie się w plany badawcze Katedry z zakresu filozo-fii przyrody i nauk kognitywnych
 • doświadczenie w zakresie publikowania wyników badań w postaci publikacji w wydawnic-twach i czasopismach ujętych w wykazach prowadzonych na potrzeby ewaluacji jakości dzia-łalności naukowej - minimalnie: artykuł w czasopiśmie z wykazu na poziomie co najmniej 70 punktów lub autorstwo/współautorstwo monografii naukowej (w dwóch latach poprzedzają-cych ogłoszenie konkursu)
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole
 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów naukowo-badawczych z filozofii i/lub kogni-tywistyki

Mile widziane

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofii

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej,
 • kształcenie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • praca wychowawcza, a w szczególności kształtowanie moralnych i patriotycznych postaw studentów
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu, udział w posiedzeniach jednostek Uniwersytetu, pełnienie funkcji i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych i klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
 • kwestionariusz personalny kandydata
 • informacjia o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji
 • informacja o studiach i przebiegu pracy zawodowej wraz z wykazem osiągnięć i opisem planów naukowych
 • oświadczenie wskazujące KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).