Asystent stanowisko badawcze

Centrum Studiów Mediewistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • historia

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra
 • ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku historia, historia sztuki bądź archiwistyka
 • posiadanie praktycznych umiejętności z zakresu nauk pomocniczych historii, ze szczególnym uwzględnieniem sfragistyki
 • posiadanie praktycznych umiejętności z zakresu edytorstwa źródeł historycznych
 • umiejętność pracy w zespole
 • opublikowanie w ciągu dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu artykułu naukowego w czasopiśmie z wykazu MEiN za co najmniej 70 punktów lub dwóch artykułów ( w tym jednego za 40 punktów) lub autorstwo/współautorstwo monografii naukowej

Mile widziane

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie historia, historia sztuki bądź archiwistyka
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia prac naukowo-edytorskich na polu sfragistyki
 • publikacje z zakresu sfragistyki, numizmatyki, medaloznawstwa bądź heraldyk

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu, udział w posiedzeniach jednostek Uniwersytetu, pełnienie funkcji i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych i klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy
 • kwestionariusz personalny kandydata
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
 • klauzula informacyjna rekrutacja do pracy
 • informacjia o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji
 • informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji
 • oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pok. C-201A w terminie do 13 grudnia 2023 r.