Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wroclawskiej
Politechnika Wrocławska
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Wynagrodzenie: 4000-5000 zł brutto
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

Nazwa stanowiska: ASYSTENT BADAWCZO-DYDAKTYCZNY
Dziedzina: NAUKI INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE
Dyscyplina: INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT
Nr referencyjny: AS/2/W02/K82/2023
Miejsce pracy: WROCŁAW
Rodzaj umowy: UMOWA O PRACĘ
Wymiar etatu: 4/4
Wydział Jednostka/ Komórka organizacyjna:
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO / KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁÓW I PROCESÓW BUDOWLANYCH – K82
Rodzaj stanowiska: ASYSTENT
Profil stanowiska naukowego: R1
Ostateczny termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie:
DO DNIA 14.12.2023 R., DO GODZINY 15:00
Data wygaśnięcia ogłoszenia: 11.12.2023r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: GRUDZIEŃ 2023/STYCZEŃ 2024
Planowany termin zatrudnienia: 01.02.2024 R.
Okres Zatrudnienia i Wynagrodzenie:
ZATRUDNIENIE ZGODNE Z PRZEPISAMI KODEKSU PRACY, USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE, DZ.U. Z 2022, POZ. 574 Z PÓŹN. ZM. NA CZAS OKREŚLONY
Opis stanowiska: ZATRUDNIONA OSOBA BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z

Nasze wymagania

  • Wymagania: DO KONKURSU MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA, KTÓRA SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE WYMOGI: 1. OKREŚLONE W USTAWIE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE (DZ. U. Z 2020 R., POZ. 85 Z PÓŹN. ZM.) ORAZ W STATUCIE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ. 2. TYTUŁ ZAWODOWY MAGISTRA INŻYNIERA W ZAKRESIE BUDOWNICTWA. 3. PREDYSPOZYCJE DO PRACY NAUKOWEJ I DYDAKTYCZNEJ. 4. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO. 5. POSIADANIE W DOROBKU PUBLIKACJI NAUKOWYCH Z ZAKRESU INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. 6. ZNA, NA POZIOMIE CO NAJMNIEJ PODSTAWOWYM , INŻYNIERSKIE NARZĘDZIA INFORMATYCZNE. 7. MILE WIDZIANE POSIADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH ORAZ ODBYCIE ZAGRANICZNEGO STAŻU NAUKOWEGO. 8. DEKLARUJE PODJĘCIE PRACY NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ JAKO PODSTAWOWYM MIEJSCU PRACY W ROZUMIENIU USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE.

Zakres obowiązków

  • DO OBOWIĄZKÓW ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO NALEŻY M.IN.: 1. PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA POZIOMIE AKADEMICKIM W ZAKRESIE KURSÓW REALIZOWANYCH PRZEZ KATEDRĘ, 2. PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ PRZYGOTOWYWANIE PUBLIKACJI NAUKOWYCH, 3. UDZIAŁ W PRZYGOTOWYWANIU WNIOSKÓW O GRANTY BADAWCZE I BADAWCZO-ROZWOJOWE, 4. KSZTAŁCENIE I WYCHOWYWANIE STUDENTÓW, 5. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI, 6. WYKONYWANIE PRAC ORGANIZACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KATEDRY, 7. PRZESTRZEGANIE ZASAD ETYKI, A ZWŁASZCZA AKADEMICKIEGO KODEKSU ETYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ.

Oferujemy

  • Oferujemy: 1. PRACĘ NA PEŁEN ETAT, 2. STABILNE ZATRUDNIENIE W PRESTIŻOWEJ UCZELNI, 3. MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH METOD I APARATURY BADAWCZEJ W TEMATYCE INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, 4. MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU ZAWODOWEGO. Perspektywy rozwoju: OSOBY ZATRUDNIONE NA STANOWISKU ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO MAJĄ MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU Z OPARCIU O OFEROWANE PRZEZ POLITECHNIKĘ WROCŁAWSKĄ SZKOLENIA ORAZ KURSY JĘZYKOWE. JEDNOCZEŚNIE UCZELNIA ZAPEWNIA ŚCIEŻKĘ ROZWOJU ZAWODOWEGO W OPARCIU O AWANSE NAUKOWE ORAZ PRACĘ WŁASNĄ PRACOWNIKA.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1. ZGŁOSZENIE PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU ADRESOWANE DO REKTORA 2. SYNTETYCZNY ŻYCIORYS 3. KWESTIONARIUSZ DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 4. ODPIS DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW 5. AUTOREFERAT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O DOROBKU W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ, DOŚWIADCZENIU DYDAKTYCZNYM I DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACYJNEJ 6. WYKAZ PUBLIKACJI 7. WYKAZ I OPIS STAŻY NAUKOWYCH 8. OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 9. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMOGÓW OKREŚLONYCH W ART. 113 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018R. PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE 10. OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KANDYDATKI, ŻE W PRZYPADKU WYGRANIA KONKURSU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA BĘDZIE PODSTAWOWYM MIEJSCEM PRACY* * W PRZYPADKU WYGRANIA KONKURSU PRZEZ OSOBĘ, KTÓRA JEST ZATRUDNIONA W RAMACH STOSUNKU PRACY U INNEGO PRACODAWCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ: BADAWCZĄ, BADAWCZO- DYDAKTYCZNĄ, BADAWCZO-ROZWOJOWĄ, WDROŻENIOWĄ (Z WYŁĄCZENIEM PRZYPADKÓW OKREŚLONYCH W ART. 125 UST. 3 USTAWY), A ZATRUDNIENIE TO NIE WYGASA DO DNIA ZATRUDNIENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ JAKO PODSTAWOWYM MIEJSCU PRACY, OSOBA TA, ZGODNIE Z ART. 125 UST. 1 USTAWY, Z UWZGLĘDNIENIEM ART. 125 UST. 2 USTAWY, OBOWIĄZANA JEST UZYSKAĆ ZGODĘ REKTORA NA DODATKOWE ZATRUDNIENIE W RAMACH STOSUNKU PRACY U INNEGO PRACODAWCY PO ZATRUDNIENIU JEJ W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ. W PRZYPADKU WYGRANIA KONKURSU PRZEZ OSOBĘ, KTÓRA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, NALEŻY DOPEŁNIĆ WYMOGU Z ART. 125 UST. 7 USTAWY.

Załączniki