Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wroclawskiej
Politechnika Wrocławska
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Wynagrodzenie: 4000-5000 zł brutto
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

Nazwa stanowiska: asystent badawczo-dydaktyczny
Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: inżynieria lądowa, geodezja i transport
Nr referencyjny: AS/3/W02/K11/2023
Miejsce pracy: Wrocław
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: 4/4
Wydział Jednostka/ Komórka organizacyjna: Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Katedra Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej K11W02D06
Rodzaj stanowiska: asystent
Profil stanowiska naukowego: R1
Ostateczny termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie:
do dnia 14.12.2023 r. do godziny 15.
Data wygaśnięcia ogłoszenia: 14.12.2023 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2024 r.
Planowany termin zatrudnienia: luty 2024r.
Okres Zatrudnienia i Wynagrodzenie: zatrudnienie zgodne z przepisami Kodeksu Pracy, Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, Dz.U. z 2022, poz. 574 z późn. zm.- na czas określony
Opis stanowiska: Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za prowadzenie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych z zakresu mechaniki budowli.

Nasze wymagania

  • Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymogi: - określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej, - tytuł zawodowy magistra inżyniera otrzymany po ukończeniu studiów w zakresie budownictwa, - predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, - znajomość języka angielskiego, - podjęcie pracy na Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zakres obowiązków

  • Do obowiązków asystenta należy m.in.: - prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na poziomie akademickim, - kształcenie i wychowywanie studentów, - wykonywanie prac organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Katedry, - przestrzeganie zasad etyki – akademicki kodeks etyczny Politechniki Wrocławskiej

Oferujemy

  • • pracę na pełny etat, • stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni, • możliwość rozwoju zawodowego. Perspektywy rozwoju: wsparcie dalszego awansu zawodowego, w tym uzyskiwania stopnia naukowego doktora nauk technicznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • - zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do rektora - syntetyczny życiorys - kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - odpis dyplomu ukończenia studiów - autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej - oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych - oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - oświadczenie kandydata/kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* * W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo- dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.

Załączniki