Asystent

Instytut Nauk o Zdrowiu
Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
 • Miejsce: Gniezno
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Nasze wymagania

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra fizjoterapii.
 • Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
 • Kompetencje z zakresu: terapia manualnej tkanek miękkich, taping w urazach sportowych, masaż tkanek głębokich, terapia punktów spustowych, integracja strukturalna w koncepcji Rollfingu, anatomia palpacyjna, BLT-balansowanie napięć więzadłowych.
 • Doświadczenie praktyczne uzyskane poza szkolnictwem wyższym związane z rehabilitacją pacjentów paliatywnych, neurologicznych.
 • Możliwość zatrudnienie w ANS im. H. Cegielskiego w Gnieźnie UP na podstawowym miejscu pracy.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wniosek o zatrudnienie
 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • odpisy dyplomów oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na zatrudnienie w ANS im. H. Cegielskiego w Gnieźnie UP na podstawowym miejscu pracy
 • kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym
 • informacja o kompetencjach dydaktycznych i praktycznych
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno