Asystent

Instytut Nauk o Zdrowiu
Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
 • Miejsce: Gniezno
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Nasze wymagania

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa.
 • Uprawnienia pedagogiczne w zakresie dydaktyki medycznej.
 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
 • Tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego.
 • Tytuł instruktora symulacji medycznej poziom I
 • Kompetencje z zakresu: opieki długoterminowej, organizacji i zarządzania, prowadzenia zajęć w ramach symulacji medycznej niskiej, pośredniej i wysokiej wierności, przygotowania i prowadzenia egzaminu OSCE.
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki.
 • Doświadczenie praktyczne uzyskane poza szkolnictwem wyższym.
 • Możliwość zatrudnienie w ANS im. H. Cegielskiego w Gnieźnie UP na podstawowym miejscu pracy.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wniosek o zatrudnienie
 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • odpisy dyplomów oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na zatrudnienie w ANS im. H. Cegielskiego w Gnieźnie UP na podstawowym miejscu pracy
 • kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym
 • informacja o kompetencjach dydaktycznych i praktycznych
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

Załączniki