Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • rolnictwo i ogrodnictwo

Opis stanowiska

Rektor
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza konkurs na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Ogrodniczych, Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

MIASTO: Warszawa
DATA OGŁOSZENIA: 22.11.2023
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.12.2023 – 5.01.2024
LICZBA ETATÓW: 1
TRYB KONKURSU: Konkurs jednoetapowy

SŁOWA KLUCZOWE: ogrodnictwo, ekologia, drzewoznawstwo

Nasze wymagania

 • minimum tytuł magistra ogrodnictwa, rolnictwa, ochrony środowiska lub pokrewnych
 • dorobek naukowy w postaci przynajmniej jednej publikacji, która ukazała się w recenzowanym czasopiśmie naukowym indeksowanym wykazie MEiN
 • doświadczenie w pracach laboratoryjnych
 • udokumentowana co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego i umiejętność pisania prac naukowych w języku angielskim, poświadczoną stosownymi publikacjami
 • wiedza w zakresie rolnictwa/ogrodnictwa precyzyjnego, w tym szczególnie w zakresie dendrologii i roślin ozdobnych poświadczoną stosownymi publikacjami oraz płynną znajomość języka polskiego na poziomie pozwalającym prowadzić zajęcia ze studentami na początkowych latach studiów
 • pozytywna opinia komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii
 • praktyczna znajomość podstawowych technik laboratoryjnych w zakresie fizjologii roślin i biologii molekularnej
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z roślinami w ogrodnictwie precyzyjnym (przy wspomaganiu IT)
 • doświadczenie w rozwijaniu technik IT w produkcji roślinnej przyjaznej ochronie środowiska
 • obsługa komputera w zakresie programów: MS Word, MS PowerPoint, MS Teams, MS Excel
 • umiejętność korzystania z komputerowych baz danych i zasobów gromadzonych w chmurach
 • umiejętność pisania wysoko punktowanych publikacji naukowych w języku angielskim

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w ramach projektów realizowanych w katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii Instytutu Nauk Ogrodniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • udział w pozyskiwaniu środków na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z drzewoznawstwem, ekologią oraz podobnych (językiem prowadzenia zajęć dydaktycznych będzie język polski i angielski)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW
 • list motywacyjny
 • życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć naukowych
 • lista publikacji opublikowanych i zaakceptowanych do druku
 • list lub listy referencyjne
 • odpis dyplomu ukończenia studiów i/lub dyplomu doktora
 • kwestionariusz osobowy
 • ocena przeprowadzonych zajęć dydaktycznych lub wygłoszonego referatu naukowego (będzie możliwość zorganizowania seminarium katedralnego)
 • onadto osoby spoza SGGW, o ile były wcześniej zatrudnione, składają dodatkowo: świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu

Załączniki