Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektroniki , Fotoniki i Mikrosystemów
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 4000-5000 zł brutto
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził badania naukowe i publikował ich wyniki, wykazywał aktywność w pozyskiwaniu grantów badawczych, z zaangażowaniem prowadził zajęcia dydaktyczne, oraz brał czynny udział w pracach organizacyjnych w Katedrze Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej.

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku Elektroniki,
 • predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej,
 • bardzo dobra (biegła) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość języka angielskiego w zakresie umożlwiającym zrozumienie i redagowanie publikacji naukowych,
 • posiadanie umiejętności generowania i przygotowywania danych pod opieką promotora,
 • prowadzenie badań pod opieką promotora,
 • rozwijanie wiedzy z zakresu metodologii badań i dyscypliny naukowej,
 • znajomość modelowania fizycznego i matematycznego zagadnień transportu ciepła w układach elektronicznych,
 • umiejętność analizy numerycznej danych eksperymentalnych,
 • znajomość tematyki z zakresu systemów pomiarowych, aparatury wirtualnej, zastosowania środowiska LabVIEW w akwizycji i przetwarzaniu danych,
 • znajomość czujników i przetworników wielkości nieelektrycznych,
 • biegłość w użytkowaniu oprogramowania: MS Windows, Matlab, LabVIEW, C/C++, Java, Linux, MS Office,
 • umiejętność obsługi elektronicznych urządzeń pomiarowych (oscyloskop cyfrowy, analizator widma, multimetr cyfrowy).

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych i rozwojowych oraz przygotowywanie publikacji z zagadnień związanych z pomiarami i modelowaniem fizyko-matematycznym w procesie poznawczym, uwarunkowań numerycznych problemu odwrotnego w zagadnieniach medycznych, aplikacji techniki mikroprocesorowej i informatycznej do rozwiązywania. A także analizy i przetwarzanie obrazów oraz ich zastosowania we współczesnej metrologii optycznej, szczególnie w badaniu przepływu w sztucznych narządach układu krążenia z wykorzystaniem anemometrii obrazowe oraz opracowania przemysłowych metod nieinwazyjnej charakterystyki światłowodów i włókien kompozytowych z wykorzystaniem niskospójnego światła rozproszonego,
 • przygotowywanie wniosków o granty badawcze,
 • kształcenie studentów,
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Katedry, Wydziału.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni,
 • umowę o pracę,
 • wsparcie w rozwoju naukowym i dydaktycznym,
 • wsparcie działalności publikacyjnej i prowadzonych badań,
 • wsparcie w aplikowaniu o grany naukowe,
 • możliwość uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Uczelnię.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora (załącznik nr 3a do zw 3/2023)
 • Syntetyczny życiorys
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik – kwestionariusz)
 • Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego/tytułu profesora lub odpis dyplomu ukończenia studiów
 • Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
 • Wykaz publikacji
 • Wykaz i opis staży naukowych
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3b do zw 3/2023)
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (załącznik nr 3c do zw 3/2023)
 • Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* (załącznik nr 3d do zw 3/2023) W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo- dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.

Załączniki