Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Socjologii
Uniwersytet Szczeciński
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki socjologiczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 i art. 116 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zmianą) oraz w Statucie
Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom określonym w konkursie.
Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a
jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Nasze wymagania

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra z dziedziny nauk społecznych
 • Biegła znajomość języka polskiego.
 • Znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie B2.
 • Dorobek naukowy z obszaru socjologii, w ramach co najmniej jednego z dwóch obszarów: socjologii relacji międzygatunkowych i socjologii społeczności lokalnych
 • Doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach wyższych
 • Dodatkowym atutem będzie rozpoczęte kształcenie w szkole doktorskiej

Zakres obowiązków

 • n/d

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wniosek o zatrudnienie skierowany do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego – w języku polskim
 • życiorys
 • potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego, tytułu zawodowego lub równorzędnego, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim tytułem zawodowym/stopniem naukowym
 • wykaz publikacji naukowych, charakterystyka dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (np. certyfikat językowy lub dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia angielska lub innych studiów prowadzonych w języku angielskim)
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie dostępny pod adresem: http://dso.usz.edu.pl/druki/
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) w języku polskim
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dostępna wraz z klauzulą informacyjną dla kandydata pod adresem: http://dso.usz.edu.pl/druki/
 • oświadczenie, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem zatrudnienia, dostępne pod adresem: http://dso.usz.edu.pl/druki/

Załączniki