Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Inżynierii Mechanicznej
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art, 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023, poz. 742, z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW),

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magistra zarządzania i inżynierii produkcji lub technologii energii odnawialnej lub mechaniki i budowy maszyn lub pokrewnych
 • Znajomość zagadnień związanych z diagnostyką techniczną, eksploatacją techniczną, mechaniką i budową maszyn, inżynierią mechaniczną, projektowaniem komputerowym
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego
 • Dorobek patentowy lub dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych, szczególnie z dziedziny mechanika i budowa maszyn
 • Posiadane doświadczenie w realizowaniu prac naukowo-badawczych lub poświadczony udział w badaniach laboratoryjnych, terenowych lub pracach przemysłowych

Mile widziane

 • Udokumentowana znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej, a w szczególności prowadzenie badań i prac badawczo rozwojowych, prowadzenie prac badawczych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • publikowanie prac naukowych i prac o charakterze dydaktycznym
 • kształcenie i wychowywanie studentów, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych oradz prowadzenie innych prac związanych z procesem dydaktycznym i wychowawczym studentów m. in. odbywanie konsultacji, dyżurów dydaktycznych, przeprowadzanie egzaminów i kolokwiów oraz sprawdzanie prac studentów, promotorstwo, recenzowanie, opieka nad kołami naukowymi i innymi formalnie zorganizowanymi grupami studentów uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni
 • stałe podnoszenie kompetencji zawodowych, w tym udział w konferencjach i seminariach, udział w szkoleniach podnoszących umiejętności naukowe i dydaktyczne, organizacja i udział w warsztatach służących wymianie doświadczeń i samodoskonaleniu zawodowemu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko
 • Życiorys zawodowy
 • poświadczony odpis dyplomu
 • Wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku
 • Niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania
 • Oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać e-mail: iim@sggw.edu.pl

Załączniki