Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Lekarski
Akademia Mazowiecka w Płocku
  • Miejsce: Płock
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

( Konkurs nr 2)
NAZWA JEDNOSTKI: Akademia Mazowiecka w Płocku, Collegium Medicum
MIASTO: Płock
STANOWISKO: asystenta (dydaktyczny)
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne lub nauki o zdrowiu
RODZAJ UMOWY: umowa o pracę
WYMIAR CZASU PRACY: 1 etat
DATA OGŁOSZENIA: 27 listopada 2023 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27 grudnia 2023 r.
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 02 stycznia 2024 r.
LINK DO STRONY: www.mazowiecka.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: asystent, nauki medyczne, nauki o zdrowiu, Akademia Mazowiecka w Płocku,
Collegium Medicum.

Nasze wymagania

  • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: • spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742); • posiadają tytuł zawodowy magistra z zakresu biotechnologii medycznej lub tytuł zawodowy lekarza; • posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć z histologii na kierunku studiów przyporządkowanym do dyscypliny nauk medycznych lub nauk o zdrowiu; • posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami; • posługują się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.
  • Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty: • podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Akademii Mazowieckiej w Płocku; • życiorys; • kwestionariusz osobowy; • własnoręcznie poświadczone za zgodność z oryginałem kopię dokumentów: - dyplom ukończenia studiów magisterskich z zakresu biotechnologii; • deklaracja znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym; • oświadczenie, że Akademia Mazowiecka w Płocku będzie podstawowym miejscem pracy; • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia; • oświadczenie informujące o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/ • zgoda na przetwarzanie danych osobowych https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/ • klauzula informacyjna https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/ • ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Zakres obowiązków

  • Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Mazowieckiej w Płocku – Konkurs nr 2" na adres: Akademia Mazowiecka w Płocku, 09-402 Płock, Plac Dąbrowskiego 2, Kancelaria Ogólna, pokój B 205 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową nie będą informowani o wynikach postępowania. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia. W przypadku nadesłania oferty konkursowej za pośrednictwem poczty, decyduje data wpływu oferty do Uczelni, a nie data stempla pocztowego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta na Wydziale Lekarskim.pdf

Załączniki