Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

kadry@ue.katowice.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Miejsce: Katowice
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Informatyki na Wydziale Informatyki
i Komunikacji będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości i/lub informatyka techniczna i telekomunikacja, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Nasze wymagania

  • • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na kierunku takim jak: Informatyka, Analityka Gospodarcza, Informatyka i Ekonometria, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Zarządzanie, • posiadają predyspozycje do pracy badawczej potwierdzone opinią osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, • załączyły wykaz publikacji lub koncepcję artykułu naukowego poświęconego zagadnieniom związanym z zainteresowaniami naukowymi jednostki tj. Katedry Informatyki, • załączyły plan rozwoju naukowego na najbliższe dwa lata, • posługują się co najmniej jednym językiem obcym nowożytnym, • wskazały Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,

Mile widziane

  • • dodatkowym atutem będzie wiedza nt. analizy i implementacji systemów informatycznych biznesu, wiedza dot. zarządzania organizacją i komunikacją, potwierdzona wykazem przedmiotów w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów, • dodatkowym atutem będzie umiejętność praktycznego zastosowania narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, narzędzi analityki i wizualizacji danych, narzędzi lub języków budowy stron internetowych, potwierdzona wykazem przedmiotów w suplemencie do dyplomu lub certyfikatami, • dodatkowym atutem będzie udział w pracach zespołów prowadzących badania naukowe, potwierdzony publikacjami lub dokumentami udziału w projekcie, • preferowani będą kandydaci, którzy ukończyli studia magisterskie nie dawniej niż 5 lat od roku kalendarzowego ogłoszenia konkursu, • w przypadku obcokrajowców konieczne jest potwierdzenie równoważności dyplomu ukończenia studiów magisterskich z jego polskim odpowiednikiem i znajomość języka polskiego.

Zakres obowiązków

  • Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Informatyki na Wydziale Informatyki i Komunikacji będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości i/lub informatyka techniczna i telekomunikacja, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • • podanie o zatrudnienie adresowane do rektora Uniwersytetu, wraz z adresem do korespondencji oraz danymi kontaktowymi (adres mail oraz telefon), • CV, • kwestionariusz osobowy, • kserokopia/skan dyplomu, • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, • oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym, • oświadczenie o podstawowym / dodatkowym miejscu pracy, • oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych, • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*.

Załączniki