Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Miejsce: Olsztyn
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk weterynaryjnych
  • weterynaria

Opis stanowiska

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Rozrodu Zwierząt z Kliniką

Nasze wymagania

  • •tytuł zawodowy lekarza weterynarii, •spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tab. 5a i 5b (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku ze zm.), •doświadczenie w prowadzeniu działalności klinicznej, •znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Zakres obowiązków

  • Prowadzenie działalności naukowej
  • Kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów
  • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni
  • Podnoszenie swoich kompetencji zawodowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie. 2. Życiorys (CV). 3. Kwestionariusz osobowy. 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów. 5. Wykaz dorobku naukowego. 6. Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (określonych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 5a). 7. Deklaracja prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie weterynaria oraz deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w ramach ww. dyscypliny. 8. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 9. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 w/w ustawy. 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie. 11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Załączniki