Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • nauki o kulturze i religii

Opis stanowiska

asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej w zakresie nauk o kulturze i religii, kultury, historii i języka Białorusi oraz języka polskiego jako obcego

Nasze wymagania

  • • Stopień doktora w zakresie nauk historycznych; • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka polskiego jako obcego; • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka białoruskiego na wszystkich poziomach zaawansowania; • Doświadczenie w kierowaniu studiami o charakterze kulturoznawczym; • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu kultury Białorusi i kulturoznawstwa; • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z zakresu historii i współczesności Białorusi i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej; • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej z zakresu nauk o kulturze i religii i kultury Białorusi; • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu języka polskiego dla obcokrajowców na różnych poziomach zaawansowania; • Doświadczenie w pracy organizacyjno-administracyjnej na uczelni wyższej ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w kwestiach organizacyjnych, związanych z funkcjonowaniem czasopism naukowych, organizacją i administracją przedsięwzięć dydaktycznych (szkoły letnie, objazdy naukowe) oraz administracji uczelni wyższej; • Doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania badań własnych w postaci grantów i stypendiów; • Dorobek naukowy w zakresie historii i kultury Białorusi ze szczególnym uwzględnieniem stosunków narodowościowych; • Dorobek dydaktyczny w postaci opracowań dydaktycznych.

Zakres obowiązków

  • Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem badawczo-dydaktycznym należy: 1. Prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestni-czenie w kształceniu doktorantów. 2. Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni oraz stałego podnoszenia kompe-tencji zawodowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z informacją dot. przetwarzania danych osobowych (do pobrania ze stronu UW, https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ 3. zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w UW, jako podstawowym miejscu pracy (do pobrania ze strony UW, https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/), 4. a statement by which the applicant confirms that he/she has read and accepts the rules of thecompetition for the position of an academic teacher https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf 5. życiorys uwzględniający szczegółowo dotychczasową drogę zawodową; 6. dyplom doktora w zakresie nauk historycznych; 7. informację o prowadzeniu zajęć z języka polskiego jako obcego; 8. informację o prowadzeniu zajęć z języka białoruskiego na wszystkich poziomach zaawansowania; 9. informację o kierowaniu studiami o charakterze kulturoznawczym; 10. uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu kultury Białorusi i kulturoznawstwa; 11. informację o doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z zakresu historii i współczesności Białorusi i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej; 12. informację o prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej z zakresu nauk o kulturze i religii i kultury Białorusi; 13. informację o prowadzeniu zajęć z zakresu języka polskiego dla obcokrajowców na różnych poziomach zaawansowania; 14. informację o pracy organizacyjno-administracyjnej na uczelni wyższej ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w kwestiach organizacyjnych, związanych z funkcjonowaniem czasopism naukowych, organizacją i administracją przedsięwzięć dydaktycznych (szkoły letnie, objazdy naukowe) oraz administracji uczelni wyższej; 15. informację o doświadczeniu w pozyskiwaniu finansowania badań własnych w postaci grantów i stypendiów; 16. spis publikacji wraz z informacją o dorobku naukowym w zakresie historii i kultury Białorusi ze szczególnym uwzględnieniem stosunków narodowościowych; 17. informację o dorobku dydaktycznym w postaci opracowań dydaktycznych (podręczniki, skrypty) 18. opinię samodzielnego pracownika naukowego o dotychczasowej pracy dydaktycznej i naukowej kandydata

Załączniki